Deklaracja dostępności

EURO-MEDICA sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.euro-medica.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.
 • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.
 • Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:

  • Narzędzia dostępności
  • Powiększ tekst
  • Zmniejsz tekst
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Białe tło
  • Podkreśl linki
  • Czytelniejsza czcionka
 • Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z EURO-MEDICA sp. z o.o.(osoba wyznaczona: Robert Paradowski ) drogą mailową na adres e-mail informatyk@euro-medica.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506238787 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony Władysława Reymonta 2. Dostępność wejścia jest od w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku EURO-MEDICA sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy. EURO-MEDICA sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.