RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000832547, NIP: 9191833140, REGON: 385716616 jako Administrator danych osobowych niniejszym informuje Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółkę oraz o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o. nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie na adres e-mail: biuro@euro-medica.com lub na adres siedziby firmy: ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość

Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, tj. w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO„), jak również Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą tj. realizacją usług medycznych, egzekwowaniem praw i wykonywaniem obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Euro-Medica Sp. z o.o. z podmiotem danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) b) c) i f) RODO jest:

  • dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kontakt z nami,
  • umowa (zgodna na leczenie/zabiegi/terapie) pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą której dane dotyczą
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze prawnie
  • uzasadniony interes realizowany przez Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tylko w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Euro-Medica Sp. z o.o. z podmiotem danych osobowych, tj.: kancelarii podatkowej, dostawcom systemów informatycznych, firmom transportowym realizującym usługi na Państwa rzecz, bankom w zakresie realizacji płatności, instytucjom państwowym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takim jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów, itp.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. w celu wykonania wszystkich obowiązków, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń lub ochrony Państwa danych osobowych.

Podmiot danych osobowych ma prawo do:

  • żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  • wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne;
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o., gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych;
  • wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Centrum Psychologii i Psychoterapii EURO-MEDICA Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pragniemy poinformować, że posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator zabezpieczony hasłem dostępu.