Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EURO-MEDICA SP. Z O.O.W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO), informujemy, że:

●ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

EURO-MEDICA sp. z o.o., z siedzibą: ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000832547, REGON: 385716616, NIP: 9191833140, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość

▪ e-mailem: biuro@euro-medica.pl

●CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO).

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie EURO-MEDICA sp. z o.o., z siedzibą: ul. Władysława Reymonta 2, 22-400 Zamość, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000832547, REGON: 385716616, NIP: 9191833140

●OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane

●PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy związane jest z dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne.

●INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.