REGULAMIN DLA PACJENTÓW

Centrum Psychologii i Psychoterapii Euro-Medica Sp. z o.o.

prowadzącego

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I poziom referencyjny

 

 1. Ośrodek realizuje świadczenia psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz terapeutyczne w gabinetach, środowisku oraz za pomocą systemów teleinformatycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. lub uczących się w szkłach ponadpodstawowych do ich ukończenia, nie później niż do 21 r.ż.
 2. Do Ośrodka nie jest wymagane skierowanie.
 3. Ośrodek prowadzi swoją działalność sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach określonych w harmonogramie wywieszonym w Ośrodku.
 4. Pacjent lub Opiekun prawny Pacjenta może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 519 059 242, poprzez e-rejestrację e-rejestracja.info.pl/euro-medica lub osobiście w Ośrodku w dniach i godzinach jego pracy.
 5. Terminy spotkań ze Specjalistami są ustalane według grafiku pracy Specjalistów. Pierwsza wizyta będzie ustalona w pierwszym wolnym terminie, z uwzględnieniem przypadków pilnych i stabilnych, lub w innym terminie dostosowanym do prośby Pacjenta/Opiekuna prawnego.
 6. Korzystanie z usług Ośrodka jest dobrowolne i nieodpłatne, refundowane w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 7. Jeżeli Pacjent nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rejestrację, z co najmniej 24-ro godzinnym wyprzedzeniem.
 8. Osoba korzystająca z usług Ośrodka, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Ośrodka z Rodzicem/ Opiekunem prawnym.
 9. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 10. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom. Decyzje o odmowie lub zaprzestaniu podejmuje Kierownik Ośrodka.
 11. Specjalista może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania odpowiednich służb.
 12. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 13. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód, pokrywa ich koszty.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Ośrodku.
 15. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej są wydawane na wniosek Pacjenta/Opiekuna prawnego, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości.
 16. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.
 17. Specjalista jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
 18. Opiekunowie prawni lub pełnoletni Pacjent zobowiązują się do:
  1. informowania terapeuty o podejmowaniu innych działań terapeutycznych;
  2. terminowego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;
  3. przyprowadzania i odbierania z zajęć oraz pozostawania w trakcie zajęć na terenie Ośrodka w przypadku Pacjentów do 13 r.ż.;
  4. opcjonalnego wyrażenia zgody na kontakt specjalistów zatrudnionych w Ośrodku z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Kontakt ten może być osobisty lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 19. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej euro-medica.pl.
 20. Skargi i wnioski przyjmuje Koordynator Ośrodka. Kontakt do Koordynatora Ośrodka znajduje się na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.